Przedszkole nr 31 w Lublinie

Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robic i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu...

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Informujemy, iż w naszej placówce funkcjonuje dziennik elektroniczny oraz system elektronicznego rejestrowania godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

Dziennik elektroniczny to narzędzie, które pozwoli nie tylko na zgłaszanie nieobecności i śledzenie frekwencji dziecka, ale przede wszystkim ułatwi komunikację z nauczycielem oraz umożliwi dostęp do bieżących informacji, dotyczących pobytu dziecka w przedszkolu.

W związku z tym każdy rodzic powinien uzyskać dostęp do dziennika oraz codziennie rejestrować godziny wejścia i wyjścia dziecka poprzez skanowanie kodu QR lub wpisywanie indywidualnego kodu do rejestratora ucznia. 

Instrukcja dostępu do e-dziennika dla Rodziców dzieci z Przedszkola nr 31 w Lublinie w linku poniżej:

1. W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres strony dziennika elektronicznego: https://edu.lublin.eu

2. Na powitalnej stronie systemu wybierz moduł Dziennik elektroniczny.

3. Kliknij w link Przywracanie dostępu do konta.

4. Wpisz adres e-mail, który podałeś wychowawcy, zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij Wyślij wiadomość.

5. Sprawdź skrzynkę swojej poczty elektronicznej, przeczytaj wiadomość i kliknij w link podany w treści, aby nadać własne hasło.

6. Wprowadź nowe hasło, którym będziesz się posługiwać, zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Ustaw nowe hasło.

7. Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła.

8. Przeglądaj informacje o swoim dziecku, otwierając poszczególne zakładki.

Informacje na temat poruszania się w programie znajdziesz w zakładce Pomoc.

 

I miejsce - Tytus Drobek, Zespół Przedszkolny nr 1

II miejsce - Wiktor Słoboda, Przedszkole nr 50

III miejsce - Natalia Walczak, Przedszkole nr 15

 

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie wszystkim uczestnikom.

Skontaktujemy się z laureatami konkursu celem przekazania dyplomów i nagród. 

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć

 

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników przedszkola.

 

§ 2

Sposób organizowania zajęć

 

Nauczyciele prowadzący zajęcia z przyporządkowanymi im oddziałami powinni w miarę możliwości organizacyjnych zadbać o to, by zajęcia odbywały się wyłącznie

w wyznaczonych poszczególnym oddziałom salach.

W sali może przebywać do 25 dzieci, z zastrzeżeniem ust. 3.

Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 1,5 m² na 1 dziecko i każdego opiekuna. W placówce będą wykorzystywane na pobyt dzieci 6 sal o powierzchni 60m2 każda z nich.

Do przestrzeni, o której mowa w ust. 3 nie wlicza się pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych w tym ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej.

Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób niebędących nauczycielami przedszkola.

Nauczyciele mogą organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącego do przedszkola. Należy jednak zwracać uwagę, by jednocześnie na placu zabaw przebywały wyłącznie dzieci z jednego oddziału. Dzieci powinny zachować między sobą możliwie maksymalną odległość, bezpieczny dystans 1,5 m. Po zakończeniu zajęć na placu zabaw personel sprzątający musi dokonać dezynfekcji znajdującego się na nim sprzętu. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców i opiekunów.

Gdy nie ma możliwości skorzystania z wewnętrznego placu zabaw dopuszcza się zorganizowanie wyjścia na spacer poza teren placówki.

Sale, w których organizowane są zajęcia z dziećmi, powinny być wietrzone przez nauczyciela sprawującego opiekę nad danym oddziałem, co najmniej raz na godzinę,

w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

§ 3

Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych

 

Przy wejściu do przedszkola umieszczona jest informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola. Przy wejściu znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego zobligowana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do przedszkola. Osoba odbierająca dziecko pilnuje, żeby osoba dorosła dokonała tej dezynfekcji. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.

Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego (przynajmniej raz na godzinę) dokonywania prac porządkowych, w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach do spożywania posiłków. Regularnie myte będą podłogi w salach, w których przebywają dzieci wykonane z parkietu oraz podłogi w korytarzach wykonane z terakoty. Proces dezynfekcji odbywa się podczas nieobecności dzieci ściśle wg zaleceń producenta środków do dezynfekcji znajdujących się na opakowaniu. Każdą czynność dezynfekcyjną personel odnotowuje i potwierdza w „Raporcie dezynfekcji”(załącznik nr 1).

Osoba odpowiedzialna za podawanie dzieciom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia.

Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcza krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający. Brudne naczynia i sztućce powinny być umyte w temperaturze co najmniej 600oC. Woda do picia podawana jest w jednorazowych kubkach.

Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia z dziećmi, zabawki, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane, bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Z pomieszczeń, w których przebywają dzieci zostają usunięte dywany

i firanki.

Zabrania się przynoszenia zabawek przez dzieci z domu.

Nauczyciele, co najmniej raz, dziennie przypominają dzieciom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania a także utrzymywania bezpiecznego dystansu w odległości co najmniej 1,5 m.

W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia. Pracownicy są zobowiązani do zachowywania bezpiecznego dystansu minimum 1,5 m.

Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy i w razie potrzeby podczas zajęć.

Personel sprzątający zadba, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdowały się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.

Pracownicy z jakimikolwiek objawami choroby zakaźnej obowiązani są skorzystać z opieki medycznej i mają bezwzględny zakaz przychodzenia do pracy.

Personel oraz dzieci zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem oraz po powrocie z placu zabaw

i po skorzystaniu z toalety.

Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na nos i usta, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).

 

§ 4

Kontakt z osobami trzecimi

 

Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.

W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcą towaru bądź kurierem, pracownik przedszkola powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi. Każde wejście osoby trzeciej jest zapisywane w Rejestrze wyjść i wejść(załącznik nr 2).

Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

 

§ 5

Odbiór dzieci

 

Przyjęcie i odbiór dziecka do placówki odbywa się poprzez odebranie i oddanie dziecka przez pracownika obsługi.

Osoba odbierająca dziecko od rodzica powinna ocenić, czy jest ono zdrowe (nie ma objawów chorobowych). Rodzic przy wejściu podpisuje oświadczenie o nie pojawieniu się objawów chorobowych oraz zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów (załącznik nr 3).

W przypadku gdy istnieje podejrzenie, że dziecko nie jest zdrowe, osoba odbierająca informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie odbioru dziecka od rodzica w danym dniu.

W sytuacji gdy dziecko przyniosło ze sobą własne zabawki bądź inne niepotrzebne przedmioty, osoba odbierająca prosi rodzica o ich odebranie dziecku oraz odniesienie ich do domu.

Nauczyciele regularnie przypominają rodzicom o konieczności przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych, a także o nieposyłaniu do przedszkola dzieci, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dziecko do przedszkola muszą posiadać środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również w trakcie przebywania w budynku przedszkola.

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem – 1,5 metry.

 

 

§ 6

Pozostałe regulacje

 

Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą przekazywane rodzicom poprzez wiadomości e-mail na podane przez nich adresy poczty elektronicznej.

Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.

Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci.

Utworzona zostaje ścieżka szybkiego kontaktu z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci uczęszczających do placówki.